Welcome to Tesla BIM X

We provide you the best knowledge

ปัจจุบัน วงการออกแบบและก่อสร้าง ต่างก็เริ่มเล็งเห็นความสำคัญของ BIM มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการปรับปรุงงานออกแบบให้ดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้น หรือทำให้งานก่อสร้างสามารถตรวจสอบปัญหาที่จะพบเจอได้ตั้งแต่ในคอมพิวเตอร์ ทำให้ประหยัดงบประมาณในการแก้ไขงาน เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น หรือการต่อยอด BIM ไปสู่ 4D, 5D ซึ่งก็คือการใช้ BIM ในการถอดปริมาณ ประมาณราคาและวางแผนงานก่อสร้าง

แต่ปัญหาของบริษัทส่วนใหญ่ที่ยังไม่สามารถ Implement การทำงานในระบบ BIM ได้สำเร็จคือการขาดผู้เชี่ยวชาญ และ Independent Party ที่จะมีบทบาทสำคัญในการให้คำแนะนำ วางแผนการอบรมบุคลากร และเป็นพี่เลี้ยงในการนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เรา Tesla BIM Consult จึงได้เกิดโครงการ BIM Partnership Program ที่จะร่วมมือกับบริษัทที่ต้องการผลักดันการทำงานด้วย BIM อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมขึ้นมา และด้วยประสบการณ์ในการวางแผน วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งขององค์กร และทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานในระบบ BIM ด้วยซอฟท์แวร์อาทิเช่น Revit Naviswork BIM360 เป็นต้น จึงทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่กลายมาเป็น Partner กับเราอย่างมากมาย โดยเรามีเป้าหมายเดียวกันคือ ผลักดัน BIM ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรมากที่สุดครับ